Privacybeleid

In deze privacyverklaring wil DESEWECO NV u informeren over de wijze waarop er met uw persoonsgegevens zal omgegaan worden.

DESEWECO neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiteraard ter harte. Om uw gegevens te beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegang of onrechtmatige verwerking, etc. zullen de nodige organisatorische en technische maatregelen getroffen worden.

De gegevens zullen ten allen tijde behandeld worden in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

DESEWECO NV
Dennenlaan 50B
2960 Brecht
Tel: +32 (0)468 11 88 11
e-mail: hallo [at] ama.eco

De huidige privacyverklaring is van toepassing op alle diensten aangeboden door en alle activiteiten van DESEWECO.

De gegevens die verwerkt worden en de doeleinden waarvoor deze gegevens verwerkt worden, verschillen naargelang de relatie die u met DESEWECO heeft.

4.1 Bezoekers van de website
Bij het bezoeken van de website worden er cookies bijgehouden. Voor een overzicht van de mogelijke cookies en hun doeleinden, verwijzen we u naar de cookiepolicy.

4.2 Bezoekers/klanten van de webshop
Via onze webshop is het mogelijk een profiel aan te maken waarbij u naast de noodzakelijke identificatiegegevens ook een aantal andere persoonsgegevens kan invullen en opslaan die uw gebruikservaring van de webshop ten goede zullen komen. U heeft zelf de volledige controle over de gegevens die u al dan niet in uw profiel wenst op te slaan. U kan deze gegevens ook ten allen tijde zelf aanpassen of wissen.

4.3 Klanten
Een correcte service en een goede klantenrelatie vereist uiteraard dat wij van onze klanten enkele persoonsgegevens zullen verwerken zoals identificatie- en financiële gegevens.

De doeleinden waarvoor deze gegevens zullen verwerkt worden zijn (i) uitvoering van de overeenkomst, (ii) het voeren van een correcte administratie, (iii) voldoen aan de wettelijke verplichtingen, (iv) het informeren van de klant omtrent relevante nieuwigheden en promoties en (v) het vrijwaren van de eigen belangen van Wolvenberg.

4.3 Leveranciers
In het kader van de goede handelsrelatie met haar leveranciers zullen ook van hen gegevens bijgehouden worden, zoals identificatie- en financiële gegevens.

Van leveranciers zullen de gegevens bijgehouden worden met het oog op (i) het tot stand brengen en onderhouden van een goede handelsrelatie (ii) de uitvoering van de overeenkomst (iii) voldoen aan de wettelijke verplichtingen, (iv) het vrijwaren van de eigen belangen van Wolvenberg.

4.4 Nieuwsbrief
De mogelijkheid bestaat om zich aan te melden voor de nieuwsbrief van DESEWECO. Om de nieuwsbrief te kunnen versturen dienen wij uiteraard over enkele persoonsgegevens te beschikken. Het toesturen van de nieuwsbrief of promoties kan hetzij gebeuren op basis van expliciete toestemming, hetzij in bepaalde gevallen op basis van een gerechtvaardigd belang.

4.5 Overige
Daarnaast kan het zijn dat ook van andere partijen gegevens zullen worden verwerkt en dit omwille van wettelijke verplichtingen, uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigde belangen zoals bv. gegevens van prospecten, sollicitanten, voormalige medewerkers, contacten, …

De gegevens zullen bewaard worden gedurende minimaal de duur van de overeenkomst, de verplichte wettelijke bewaartermijnen en/of de wettelijke verjaringstermijn, afhankelijk van welke van deze termijnen de langste is.

Indien gegevens bewaard worden op grond van een gerechtvaardigd belang, zullen de gegevens bewaard worden zolang dit gerechtvaardigd belang blijft voortduren. Tenzij er voordien bezwaar zou tegen gemaakt worden door de betrokkene.

In het kader van onze werkzaamheden kan een beroep gedaan worden op bepaalde verwerkers zoals, IT-service providers, externe financiële adviseurs, externe juridische adviseurs, etc. Daarnaast kunnen de gegevens ook, wanneer noodzakelijk, doorgegeven worden aan rechtbanken, openbare diensten, auditors, etc.

Het is mogelijk dat deze partijen hun gegevens opslaan of doorgeven aan derde landen.

U heeft steeds het recht om Wolvenberg te verzoeken om inzage en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de op u betreffende verwerking. Eveneens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kan uw klachten, verzoeken of opmerkingen steeds schriftelijk (per e-mail of per brief ) richten aan:

Deseweco NV
Adres: Dennenlaan 50B, 2960 Brecht
E-mail: hallo [at] ama.eco

U heeft uiteraard ook steeds het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De contactgegevens van de Belgische toezichthoudende autoriteit :

Gegevensbeschermingsautoriteit
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be